Проекта е насочен към увеличаване броя на включените в заетост и обучение безработни младежи до 29 години.

Цели

Основната цел на проектното предложение е:

Увеличаване броя на включените в заетост и в обучение безработни младежи до 29 години, включително техническа обезпеченост на работните места

Специфични цели

  • Да се предостави на безработните лица обучение, даващо възможност за осигуряване на заетост, увеличаване на тяхната конкурентноспособност на пазара на труда в бъдеще и повишаване стандарта им на живот.
  • Да получат професионални умения чрез работа в реални условия и да упражнят своите умения, което ще увеличи тяхната икономическа активност. Така те ще получат шанс да се интегрират и ще им се предостави възможност за трайна заетост.