Проекта е насочен към увеличаване броя на включените в заетост и обучение безработни младежи до 29 години.

Резултати

Резултати

  • Предоставени са възможности за учене през целия живот на млади хора и неактивни лица от всички общини на област Плевен, които се явяват косвени ползватели на резултатите от проекта.
  • В изпълнение на дейностите на проекта през месец януари 2017 година са наети на работа пет безработни младежи до 29 години, като преди това са оборудвани работните им места със съвременна и многофункционална офис техника.
  • Осигурената заетост на лицата е 12 месеца. За успешното представяне на наетите лица допринася в голяма степен проведеното обучение по „Дигитална компетентност“ още през първия месец на наемането им.
  • Придобитите в обучението знания са допълнителна инвестиция и подпомагат трудовата им реализация.
  • Организира се и вътрешнофирмено въвеждащо обучение за гъвкаво и плавно интегриране на служителите в реалната работна среда.
  • Постигнато е полезно сътрудничество и се акцентира на комуникативните им умения.

Публичност и визуализация на проекта.

За осигуряване на максимална публичност и информираност за извършеното от фирмата по проекта са проведени две пресконференции –встъпителна и заключителна. На тях са представени целите, изпълняваните дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта.

Това допринесе и за промяна визията на Областна организация на НТС Плевен като активно учебно звено от европейски тип. Събитията са проведени с активното участие на целевата група по проекта и премина при голям интерес и активност, като на участниците бяха предоставени рекламни папки и дипляни.

Направени са три рекламни публикации в областния плевенски всекидневник вестник Посоки - през месец ноември 2016 г., през месец юли 2017 г. и през месец януари 2018 година, отразяващи напредъка по проекта и постигнатите цели и резултати.