Проекта е насочен към увеличаване броя на включените в заетост и обучение безработни младежи до 29 години.

Основни дейности по проекта

Дейност 1: Управление на проекта.

Извършва се от управленски екип по време на целия период на реализация на проекта. Включва наблюдение, изпълнение и контрол на всички дейности по отношение на време, използвани ресурси и постигнато качество за отделните етапи.

Дейност 2: Създаване на консултативен център, закупуване на оборудване и подбор на лица за включване в проекта.

Изграждане на консултативен разширен център към Областна организация на НТС Плевен за обединяване на възможностите и предлаганите услуги с цел постигане на по-добро ниво на обучение и квалификация и повишаване на конкурентноспособността на обучените. Създаване на трайни партньорства с публичния сектор и училища. За работните места на наетите младежи ще бъде закупено оборудване. Ще бъдат поканени на интервю младежи, насочени от Дирекция „Бюро по труда”, които да бъдат наети като координатори за бъдеща работа и обучени като такива.

Дейност 3: Наемане на безработни младежи до 29 години за срок от 12 месеца.

След като бъдат одобрени, пет младежи ще се наемат на работа по трудово правоотношение. Чрез тази дейност се насърчава трудовата реализация на представителите на целевата група.

Дейност 4: Обучение в ключова компетентност 4: „Дигитална компетентност“ на назчените младежи.

По време на назначаването лицата ще се обучават по Ключова компетентност 4 “Дигитална компетентност“, което е едно добро съчетаване на обучение в реална работна среда и придобиване на гъвкави умения

Дейност 5: Публичност и визуализация по проекта.

В местните медии ще бъдат направени публикации за отразяване дейностите и очакваните резултати от изпълнението им. На организирани събития и пресконференции ще се популяризират целите и тяхното изпълнение. Ще бъдат изработени и разпространени рекламни папки и дипляни. Ще бъде изработена електронна платформа с възможност за достъп от всички заинтересовани.