Проекта е насочен към увеличаване броя на включените в заетост и обучение безработни младежи до 29 години.

Начална

Областна организация на НТС Плевен успешно изпълни проект "Знаем, можем и успяваме", като бенефициент по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015" . Продължителността на проекта е 16 месеца - от 03 октомври 2016 година до 03 февруари 2018 година.

Проекта е насочен към увеличаване броя на включените в заетост и обучение безработни младежи до 29 години. Основната цел на проектното предложение е: подобряване достъпа на уязвимите групи на пазара на труда в община Плевен и насърчаване на тяхната трудова реализация. С увеличаване на човешкия ресурс по време на изпълнението на проекта и след приключването му е създадена нова организация и структура на дейността на организацията. Осигурена е последваща заетост на част от наетите лица. Създаването на център за професионално консултиране и предлагане на обучителни услуги повиши конкурентоспособността на фирмата на пазара. Принос за това са прилаганите при изпълнението на проектните дейности системи и методи, гарантиращи ефикасност и ефективност при изпълнение на заложените цели. Създадени са трайни сътрудничества и партньорства с фирми изпълнители по проекта , бизнеса, неправителствени организации, институции от публичния сектор, много физически лица. Разшири се дейността на фирмата и в други общини на област Плевен.